תקנון

כללי

1. ברוכים הבאים לאתר הילרון (להלן: "האתר"), המנוהל ע"י חברת הילרון סחר ושיווק בע"מ (להלן: "החברה"). הביקור ו/או השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש ולצרכיו האישיים והפרטיים בלבד, ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") ולכל דין. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וצור עימנו קשר בכל שאלה בקשר לתנאי השימוש.

2. בעצם השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרתו, הינך מאשר את קבלת תנאי השימוש בו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. אינך רשאי לקבל את תנאי השימוש ולהשתמש באתר אם אינך כשיר ליצור הסכם משפטי מחייב, בין היתר מפאת גילך, או אם השימוש באתר אסור לפי החוקים החלים עליך או לפי כל עניין אחר.

3. מטעמי נוחות בלבד נכתבו תנאי השימוש בלשון זכר; בכל מקום בו משתמשים בתנאי השימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולחבר בני אדם בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד. 

המילים "תכנים" או "מידע", כוללות בין היתר, נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, תוכנה, וידאו, אודיו, תמונות, טקסט, קבצי שמע, יצירות, סימני מסחר, סימני שירות, שמות מסחריים, פטנטים, מדגמים.

4. אין באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מתוקפו של כל הסכם אחר בינך לבין החברה אלא אם הוסכם אחרת בכתב ובמפורש. 

5. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנותם של תנאי השימוש. 

6. על תנאי השימוש ועל השימוש באתר חלים דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט במחוז המוסמכים תל-אביב ובמחוז מרכז תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל הקשור בהם.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

7. האתר כולל תכנים ומידע מקוריים, אשר החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר החברה הינה בעלת ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם. השימוש באתר אינו מקנה למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש מתחייב לא לעשות כל פעולה שמפרה את זכויותיה של החברה ו/או של צדדים שלישיים בתכנים ו/או במידע המופיעים באתר. 

8. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, לבצע בפומבי, לשנות, לעבד, לפרסם, לערוך הנדסה לאחור, ליצור יצירה נגזרת, להשכיר, לשדר או להציג בפומבי את התכנים ו/או המידע המוצגים באתר זה. 

9. אין לעשות באתר זה כל שימוש מסחרי מכל סוג שהוא.

אחריות

10. האתר וכל המידע המופיע בו או שניתנת אליו גישה דרך האתר או באמצעותו, עומדים לרשות המשתמשים כמו שהם (As Is) וללא אחריות מכל סוג שהוא מצדה החברה. 

11. המידע והתכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה כללית בלבד והם אינם בגדר המלצה ו/או עצה ו/או חוות דעת מקצועית מצד החברה. מובהר, כי בכל מקרה/שאלה מקצועית, יש להתייעץ עם מומחה. כל שימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה אינה נושאת בכל אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, העלול להיגרם למשתמש האתר כתוצאה משימוש בתכניו ו/ו המידע שבו. 

12. החברה, לרבות נושאי המשרה שלה ועובדיה, אינה נושאת באחריות לתכנים ולמידע, לרבות מידע פרסומי ו/או מסחרי, ולהשלכות השימוש בהם, בין אם מדובר בתכנים שמקורם בחברה ובין אם בתכנים אשר מקורם בצדדים שלישיים, לרבות טוקבקים המועלים על ידי משתמשי האתר. 

13. פסקי הדין, החקיקה והתקנים המופיעים באתר אינם מתיימרים להציג את מלוא המידע המשפטי הנחוץ למשתמשי האתר ואינם מהווים תחליף להתייעצות עם בעל מקצוע. החברה אינה מתחייבת להציג את מלוא המידע ו/או את המידע העדכני ביותר ואין היא נושאת באחריות להשלכות השימוש בהם על ידי משתמשי האתר. 

14. נוסף על האמור, יובהר כי דברי הביקורת המופיעים באתר, בין אם נעשו מטעם החברה ובין אם מטעם משתמשי האתר ו/או צדדים שלישיים, משקפים דעה אישית בלבד של כותביהם ואין לראות בדברים אלה בגדר המלצה ו/או חוות דעת מקצועית. 

15. האתר מכיל הפניות וקישורים לאתרים שונים של חברות העוסקות בתחום הבנייה והקרמיקה (להלן: "אתרים קשורים"), אשר אינם בבעלותה או שליטתה של החברה. החברה אינה אחראית למידע ו/או לתכנים המופיעים באתרים הקשורים, לרבות מפרטים טכניים, מחירים ופרסומות, ו/או לשירותים ו/או למוצרים המופיעים בהם. אין בהצבת קישורים לאתרים הקשורים כדי להוות כל המלצה ו/או הבעת דעה ו/או הבעת תמיכה ו/או מתן חסות למוצרים ו/או לשירותים המוצעים באתרים אלה. 

16. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמשים לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה. 

17. החברה אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא אשר עלול להיגרם למשתמשי האתר כתוצאה מתקלות, וירוסים, סוסים טרויאנים וכו', אשר עלולים להיות מועברים באמצעות האתר. 

18. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או מוחלט, לבצע כל שינוי באתר ובכלל זה בשירותים המוצעים באתר, בתוכנו, בעיצובו, בתנאי הגישה לאתר וכיוצא באלה.

שימוש באתר 

19. המשתמש מתחייב לא לעשות באתר שימוש שלא באמצעות ממשק המשתמש המסופק על-ידי החברה ולא לנסות לחדור למחשביה של החברה ו/או לאתר. 

20. המשתמש מתחייב לא לפעול לשיבוש או להפרעה לשירותים המסופקים על-ידי החברה והאתר ולא לעשות כל פעולה המנוגדת לדין, לרבות פעולה המהווה עבירת מחשב כמפורט בחוק המחשבים תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק המחשבים"), ולרבות שיבוש או הפרעה לפעילותו התקינה של מחשב או חומר מחשב, העברת מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב שלא כדין ו/או כדי לעבור עבירה אחרת, ו/או החדרת תוכנה שעלולה לגרום נזק למחשב ו/או לחומר מחשב, ו/או כל פעולה אחרת המהווה עבירה על החוק. 

21. אין לעשות באתר, לרבות התכנים והמידע המופיעים בו, כל שימוש מסחרי. 

22. המשתמש רשאי להציג את תגובותיו האישיות למידע ולתכנים המופיעים באתר (להלן: "טוקבקים"), במקומות המיועדים לכך באתר. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהטוקבקים חשופים לכלל משתמשי האתר. 

23. המשתמש מתחייב כי התכנים או המידע הנכלל בטוקבקים המועלים על ידו, הינם בהתאם להוראות כל דין ואין בהם כדי להוות הפרה של כל דין, הסכם או התחייבות, לרבות לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות, זכויות קניין רוחני, התחזות לאדם או גוף אחר והטעיית צרכנים. 

24. המשתמש מצהיר כי הינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנים ו/או מידע המועלים על ידו במסגרת הטוקבקים וכי הוא מתיר לחברה לעשות כל שימוש בתכנים המועלים על ידו, לרבות פרסומם ו/או הסרתם מהאתר. 

25. מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי כל דין, המשתמש ישא באחריות בלעדית בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו לחברה ממעשיו באתר, לרבות הפרת תנאי השימוש של האתר ו/או הפרת זכויותיהם של צדדים שלישיים. המשתמש מסכים ומתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפי החברה על ידי צד ג' עקב הפרה של המשתמש הוראה מההוראות האמורות בתנאי השימוש, ו/או הפרה של כל זכות אחרת ו/או הפרה של כל דין.

26. החברה רשאית,לפי שיקול דעתה המוחלט וללא כל צורך למסור על כך הודעה, לערוך, לשנות, לתקן ולמחוק מידע שיועלה לאתר על ידי המשתמש, כולו או חלקו, וכן למנוע את פרסום המידע. כן רשאית החברה לחסום משתמש מסוים, ללא כל הודעה מוקדמת, מבלי שתהיה לו כל טענה או דרישה עקב כך. 

27. היה ולדעתך מידע המפורסם באתר מפר זכות או דין או גורם לכל פגיעה, אנא הודע לחברה על כך באופן מיידי. את ההודעה יש למסור לברוריה 7 ת"א, מיקוד 67454; מספר פקס – 03-6957783; דוא"ל hilron@hilron.co.il. על ההודעה לכלול פירוט של התלונה, את פרטי ההתקשרות שלך, הצהרה כי האמור בתלונה הינו אמת, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך הערכת התלונה וטיפול בה. החברה תטפל בתלונה לפי שיקול דעתה.

28. המשתמש מסכים כי פרטי מחשבו ו/או כל פרט אחר אודות התנהגותו באתר יישמרו על ידי החברה והיא תוכל לעשות בהם שימוש. 

29. החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת ומפורשת למשתמשי האתר. הגרסה העדכנית של תנאי השימוש היא שתחייב את משתמשי האתר. באחריות המשתמש לחזור ולבדוק את התנאים מעת לעת.

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות