KS 300 Concealed Canal System - מערכת סמויה

  • שיטת החיפוי הסמויה מאפשרת קבלת חזית נקייה לחלוטין
  • המערכת מתאימה לאריחים בגודל עד 120*60 (בשלבי בדיקה של 75*150)
  • פרופילים נושאים אופקיים מוצמדים לפרופילים האנכיים באמצעות בורגי נירוסטה
  • האריחים מחורצים בגב האריח משני הצדדים (2 בכל צד ובסה"כ 4 חריצים)
  • אוחזנים מוחדרים לחריצים שבגב האריחים ומחוזקים בדבק (למניעת תזוזות האוחזנים)
  • האריחים עם האוחזנים נתלים על גבי הפרופילים האופקיים
  • לכל אוחזן שני ברגים: הראשון לפילוס גובה האריחים והשני לקיבוע האריח לפרופיל האופקי
  • ניתן לצפות את הפרופילים הנושאים כך שיתאימו לגוון האריחים

 

שלבי העבודה

א. הטיפול באריח

בגב האריחים נקבעים חריצים המתאימים לפרופילים נסתרים מאלומיניום.

פרופילים נושאים אופקיים מוצמדים לפרופילים אנכיים באמצעות מסמרות מפלדת אל חלד.  

אין שימוש במחברים אנכיים או אופקיים.

 

האריחים מותאמים באופן יחידני ע"י בורג מתאם באמצעות עוגני האלומיניום הנסתרים.

העוגן הנושא מוסתר.

ב. הטיפול במערכת הנושאת

אלמנטי L מוצמדים לבנין אנכית.

בעת הצורך מורכבים פאנלים של בידוד.

 

פרופילים אנכיים מקובעים לאלמנטי L באמצעות מצמדים.

פרופילים אופקיים מקובעים על פרופילים נושאים אנכיים.

ג. תליית האריחים

מחברים עבור הקליפסים מוכנסים לתוך הפרופילים האופקיים והקליפסים מוחדרים לתעלות מאחורי האריחים.

 

האריחים מוצמדים לפרופילים האופקיים כדי להשלים את הביצוע.

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות